Проект 3DAcademy: Повишаване на качеството в ПОО чрез 3D технологии

Партньорите по проекта 3DAcademy проведоха цялостно проучване, за да оценят настоящото състояние на технологиите за 3D принтиране, сканиране и моделиране в институциите за професионално образование и обучение (ПОО) в България, Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Това проучване е в подкрепа на нашата мисия за подобряване на образованието в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез разработване на програма за смесено обучение. Докладът, базиран на това проучване, има за цел да разбере степента на използването на 3D технологиите в образователната сфера и да идентифицира областите за подобрение.

Проучването имаше за цел да оцени текущото използване на 3D технологиите в институциите за професионално образование и обучение, да оцени наличните материали и подкрепа, да идентифицира областите на потенциален растеж и да събере най-добрите практики и методи на преподаване. В онлайн проучването участваха директори на училища, ръководители на STEM отдели и технически персонал от общообразователни училища и училища за ПОО. На тях бяха зададени серия от 20 въпроса с избор между няколко отговора, оценяване и отворени въпроси относно настоящото им оборудване, съоръжения, програми за обучение в областта на 3D технологиите и предизвикателствата, пред които са изправени. Нашето всеобхватно проучване в тези страни разкри следните интересни факти:

40 % от участващите училища са оборудвани с 3D принтери!

🖨️ 40 % от участващите училища са оборудвани с 3D принтери, предимно използващи моделиране чрез разтопено отлагане (FDM), което показва, че повечето училища предпочитат да инвестират в достъпна и лесна за използване технология за 3D принтиране, която е от решаващо значение за практическото обучение в техническото образование. 

📊 Само 14% разполагат с оборудване за 3D сканиране, което показва, че това е област с потенциал за растеж. Ограниченото внедряване на технологията за 3D сканиране предполага необходимост от увеличаване на ресурсите и обучението, тъй като тази технология може значително да повиши прецизността при изпълнение на задачите за цифрово моделиране и репликиране.

🖥️ 75% от училищата използват редовно софтуер за 3D моделиране, което показва неговата решаваща роля в образованието. Тази тенденция подчертава значението на 3D принтирането за преподаване на основни умения като проектиране, пространствено осъзнаване и решаване на проблеми, които са жизненоважни в различни технически области.

🏫 53% от училищата разполагат със собствени STEM центрове, които често са оборудвани с модерни технологични инструменти и служат като центрове за насърчаване на иновациите, съвместно проектиране и по-задълбоченото разбиране на STEM дисциплините.

👩‍🏫 Предизвикателствата включват неадекватно обучение на персонала (28%) и ограничени възможности за обучение (18%). Тези предизвикателства подчертават необходимостта от цялостни програми за професионално развитие, които да гарантират, че преподавателите са добре подготвени да интегрират и използват ефективно 3D технологиите в обучителния процес.

Въпреки постиженията до момента все още има предизвикателства, свързани с обучението на персонала и разпределението на ресурсите. Инициативата 3DAcademy има за цел да се справи с тези проблеми, като разработи иновативни решения за обучение, съобразени с променящите се нужди на индустрията и обществото. Резултатите от изследването ще послужат като важна пътна карта за създаването на "3D Академия - програма за смесено обучение за обучители/учители/преподаватели в областта на ПОО". Тази програма има за цел да предостави цялостни ресурси и методологии за обучение. Тя ще бъде подкрепена от онлайн платформата за обучение 3DAcademy, където ученици, учители и начинаещи в индустрията ще могат да получат достъп до редица основни и разширени модули за 3D технологии.

Открийте повече за дейностите на проекта 3DAcademy и за това как даваме възможност на преподавателите и учащите да се развиват в сферата на 3D технологиите чрез нашите иновативни програми за обучение и ресурси.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

bg_BGBG
Scroll to Top